Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

За институтот

 

ИТК сала ТК ЛАБ

Институтот за телекомуникации (ИТК) низ образовната, научно -истражувачката и апликативната дејност ја негува и развива областа телекомуникации, при што во неговите рамки се работи во сите домени од оваа област, од жичани до безжични комуникации, од базични концепти до сервиси и апликации.

Наставно-образовната дејност на Институтот ги опфаќа предметите коишто се предаваат на додипломски и магистерски студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје. Научно-истражувачката и апликативната дејност се реализираат преку поголем број проекти како резултат на соработката со поголем број компании во земјата, како и на долгогодишната соработка со универзитети и компании во Европа и САД. Членовите на Институтот својата научно-истражувачка работа ја верификуваат со голем број објавени трудови на домашни и меѓународни конференции и во реномирани меѓународни списанија.

Text footer


Text footer 

 

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc