Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Наставен кадар

 

Лилјана Гавриловска
проф. д-р
Лилјана Гавриловска

Раководител на Институтот за телекомуникации

Борислав Поповски
  проф. д-р
Борислав Поповски
Раководител на Лабораторијата за телекомуникации

 Венцислав Кафеџиски
проф. д-р
Венцеслав Кафеџиски

 Тони Јаневски
проф. д-р
Тони Јаневски


 Зоран Хаџи-Велков
вон.проф. д-р
Зоран Хаџи-Велков


Александар Ристески
вон. проф. д-р
Александар Ристески


Перо Латкоски
доцент д-р
Перо Латкоски
 

 
Владимир
доцент д-р
Владимир Атанасовски

 
Марко Порјазоски
доцент д-р
Марко Порјазоски


 Славче Пејоски
помлад асистент
м-р Славче Пејоски


 Томислав Шуминоски
демонстратор
м-р Томислав
Шуминоски


Валентин Раковиќ
демонстратор
м-р Валентин Раковиќ

 

 Борис Спасеновски
проф. Борис Спасеновски
редовен професор во пензија

 Тања Улчар Ставрова
проф. д-р Татјана Улчар- Ставрова
редовен професор во пензија

   

Text footer

 

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc