Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Комуникациски и информациски технологии 

Услови за запишување на студиската програма (завршени додипломски студии) Додипломски студии по електротехника и информациски технологии 

Додипломски студии по  информатика 

Додипломски студии по технички науки 

Додипломски студии по природно-математички науки

Назив на дипломата 

Магистер по електротехника и информациски технологии,  

студиска програма Комуникациски и информациски технологии 

 

Компетенции

По завршувањето на магистерските студии на студиската програма Комуникациски и информациски технологии ќе се има оспособеност за развој, анализа и имплементација на комуникациски и информациски технологии, длабоко разбирање на начинот на работа и димензионирање на телекомуникациски мрежи (фиксни и мобилни) и Интернет технологии, оспособеност за разбирање на основните концепти од телекомуникацискиот бизнис и економските аспекти на телекомуникациите, способност за примена на знаењата при проектирањето, дизајнот, имплементацијата на нови и подобрувањето на постојните комуникациски и информациски технологии, оспособеност за развој на технички компетенции, способности за креирање на менаџирање на иновативни решенија за комуникациски мрежи, сервиси и апликации, оспособеност за продолжување на формалното образование за добивање на степен доктор на технички науки во оваа област, способност и за самостојна и за тимска работа во домашна и меѓународна средина во сите дејности/дисциплини поврзани со комуникациски и информациски технологии, оспособеност за формирање на сопствен бизнис во телекомуникациските и информациските технологии, како и способност за менаџирање на мали и големи тимови во домашна и меѓународна средина.  

Јазик 

Македонски/ англиски јазик  

 

Носител 

Институт за телекомуникации  

 

 

Преглед на наставни дисциплини на студиската програма   

Ред. број 

Назив 

Семестар 

Кредити 

Фонд часови 

 1.  

Напредни телекомуникациски мрежи(Лилјана Гавриловска) 

IX 

 

 

3+0+0+1 

 1.  

Напредни интернет технологии
(Тони Јаневски) 

IX 

 

 

3+0+0+1 

 1.  

Следна генерација оптички мрежи (Борислав Поповски)  

IX 

 

 

3+0+0+1 

 1.  

Бизнис менаџмент во телекомуникациите (Александар Ристески) 

IX 

 

5  

 

3+0+0+1 

 1.  

Изборен предмет 

IX 

 

 

 

 1.  

Изборен предмет 

IX 

 

 

 

 1.  

Изборен предмет 

 

 

 

 1.  

Изборен предмет 

 

 

 

 1.  

Магистерски труд 

 

 

20 

 

 

ВКУПНО 

 

 

30  

30  

 Изборни предметни дисциплини (предмети) 

Ред. бој

Назив

Семестар

Кредити

Фонд часови

  Дизајн на телекомуникациски мрежи
  (Тони Јаневски)

  IX

   

  5

   

  3+0+0+1

   Напреден телесообраќаен инженеринг
   (
   Владимир Атанасовски)

   IX

    

   5

    

   3+0+0+1

    Напредни безжични и мобилни мрежи (Лилјана Гавриловска)

    IX

     

    5

     

    3+0+0+1

     Напредни безжични комуникации
     (Венцеслав Кафеџиски)

     IX

      

     5

      

     3+0+0+1

      Радио мобилни комуникации
      (Зоран Хаџи-Велков)

      IX

       

      5

       

      3+0+0+1

       Симулација на телекомуникациски системи (Зоран Хаџи-Велков)

       IX

        

       5

        

       3+0+0+1

        Статистичко процесирање на сигналите (Венцеслав Кафеџиски)

        IX

         

        5

         

        3+0+0+1

         Телекомуникациски протоколен инженеринг (Перо Латкоски)

         IX

          

         5

          

         3+0+0+1

          Tеорија на кодирање и сигурносни комуникации (Александар Ристески)

          IX

           

          5

           

          3+0+0+1

           Техники за повеќекратен широкопојасен пристап (Лилјана Гавриловска)

           IX

            

           5

            

           3+0+0+1

            Безжични мултимедиски мрежи
            (Тони Јаневски)

             

            X

             

            5

            3+0+0+1

             Компаративна анализа на 3 Gи WiMAXтехнологии (Лилјана Гавриловска)

              

             X

              

             5

             3+0+0+1

              Кооперативни комуникации
              (Зоран Хаџи-Велков)

               

              X

               

              5

              3+0+0+1

               Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси (Борислав Поповски)

                

               X

                

               5

               3+0+0+1

                Наномрежи
                (Владимир Атанасовски)

                 

                X

                 

                5

                3+0+0+1

                 Oптички комуникации
                 (Александар Ристески)

                  

                 X

                  

                 5

                 3+0+0+1

                  ОФДМ: теорија и примена
                  (Венцеслав Кафеџиски)

                   

                  X

                   

                  5

                  3+0+0+1

                   Реконфигурабилни мрежи
                   (Лилјана Гавриловска)

                    

                   X

                    

                   5

                   3+0+0+1

                    Теорија на информации
                    (Венцеслав Кафеџиски)

                     

                    X

                     

                    5

                    3+0+0+1

                     Техники на истражувањ e во  телекомуникациите (Перо Латкоски)

                      

                     X

                      

                     5

                     3+0+0+1

                      

                     Дополнителни информации за студиската програма, како и кусите содржини на предметните дисциплини можете да ги преземете тука.

                     Text footer

                      УКИМ

                      ФЕИТ

                      МОН

                      ЕТАИ


                     IEEE ComSoc
                     Macedonia
                      
                      

                      Агенција за електронски комуникации

                      ITU

                     ETSI

                     IEEE  

                     ComSoc