Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Безжични и мобилни комуникации

Услови за запишување на студиската програма (завршени додипломски студии) Додипломски студии по електротехника и информациски технологии 

Додипломски студии по информатика 

Додипломски студии по технички науки 

Додипломски студии по природно-математички науки

Назив на дипломата 

Магистер по електротехника и информациски технологии,  

студиска програма Безжични и мобилни комуникации 

 

Компетенции

Длабоко разбирање на современите безжични и мобилнителекомуникациски техники и системи. Широка база на знаењеод информациско комуникациските технологии.Способност за примена на знаењата при проектирањето,дизајнот, имплементацијата на нови и подобрувањето напостојните ТК системи.Развој на технички компетенции, вештини за аналитичкоразмислување и решавање на проблеми, организаторскивештини и вештини за менаџмент/управување. Способност за развивање на својата квалификација прекусамостојна надградба и преку професионални обуки.Оспособеност за продолжување на формалното образование задобивање на степен доктор на технички науки во оваа област.Способност и за самостојна и за тимска работа во домашна имеѓународна средина во сите дејности/дисциплини поврзани собезжичните и мобилните телекомуникации.Оспособеност за формирање на сопствен бизнис вотелекомуникациските и информациските технологии.Способност за менаџирање на мали и големи тимови водомашна и меѓународна средина.  

Јазик 

Македонски/ англиски јазик  

 

Носител 

Институт за телекомуникации

 
Преглед на наставни дисциплини на студиската програма   
 

Ред. број 

Назив 

Семестар 

Кредити 

Фонд часови 

  Напредни безжични и мобилни мрежи (Лилјана Гавриловска)

   

  IX 

   

   

  3+0+0+1 

   Напредни безжични комуникации
   (Венцеслав Кафеџиски)

   IX 

    

    

   3+0+0+1 

    Радио мобилни комуникации
    (Зоран Хаџи-Велков)

    IX 

     

     

    3+0+0+1 

      

     Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси (Борислав Поповски)

      

     X

     5

      

     3+0+0+1 

      Изборен предмет 

      IX 

       

       

       

       Изборен предмет

       IX 

        

        

        

        Изборен предмет

         IX

         

         

         

         Изборен предмет 

          

          

          

          Магистерски труд 

           

           

          20 

           

           

          ВКУПНО 

           

           

          30

          30

           


          Изборни предметни дисциплини (предмети) 
           

          Ред. бој

          Назив

          Семестар

          Кредити

          Фонд часови

            Бизнис менаџмент во телекомуникациите (Александар Ристески)  

          IX

                 

           Дизајн на телекомуникациски мрежи
           (Тони Јаневски)

           IX

            

           5

            

           3+0+0+1

            Напредни интернет технологии
            (Тони Јаневски) 

            IX

             

            5

             

            3+0+0+1

             Напредни телекомуникациски мрежи
             (Лилјана Гавриловска)

             IX

              

             5

              

             3+0+0+1

              Напреден телесообраќаен инженеринг
              (
              Владимир Атанасовски)

              IX

               

              5

               

              3+0+0+1

               Симулација на телекомуникациски системи (Зоран Хаџи-Велков)

               IX

                

               5

                

               3+0+0+1

                Следна генерација оптички мрежи
                (Борислав Поповски)

                IX

                 

                5

                 

                3+0+0+1

                 Статистичко процесирање на сигналите (Венцеслав Кафеџиски)

                 IX

                  

                 5

                  

                 3+0+0+1

                  Телекомуникациски протоколен инженеринг (Перо Латкоски)

                  IX

                   

                  5

                   

                  3+0+0+1

                   Tеорија на кодирање и сигурносни комуникации (Александар Ристески)

                   IX

                    

                   5

                    

                   3+0+0+1

                    Техники за повеќекратен широкопојасен пристап (Лилјана Гавриловска)

                    IX

                     

                    5

                     

                    3+0+0+1

                     Безжични мултимедиски мрежи
                     (Тони Јаневски)

                      

                     X

                      

                     5

                     3+0+0+1

                      Компаративна анализа на 3 Gи WiMAXтехнологии (Лилјана Гавриловска)

                       

                      X

                       

                      5

                      3+0+0+1

                       Кооперативни комуникации
                       (Зоран Хаџи-Велков)

                        

                       X

                        

                       5

                       3+0+0+1

                        Наномрежи
                        (Владимир Атанасовски)

                         

                        X

                         

                        5

                        3+0+0+1

                         Oптички комуникации
                         (Александар Ристески)

                          

                         X

                          

                         5

                         3+0+0+1

                          ОФДМ: теорија и примена
                          (Венцеслав Кафеџиски)

                           

                          X

                           

                          5

                          3+0+0+1

                           Реконфигурабилни мрежи
                           (Лилјана Гавриловска)

                            

                           X

                            

                           5

                           3+0+0+1

                            Теорија на информации
                            (Венцеслав Кафеџиски)

                             

                            X

                             

                            5

                            3+0+0+1

                             Техники на истражувањ e во  телекомуникациите (Перо Латкоски)

                              

                             X

                              

                             5

                             3+0+0+1

                              

                             Text footer

                              УКИМ

                              ФЕИТ

                              МОН

                              ЕТАИ


                             IEEE ComSoc
                             Macedonia
                              
                              

                              Агенција за електронски комуникации

                              ITU

                             ETSI

                             IEEE  

                             ComSoc