Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Project ID 

 

 

тип на проект 

Научно - истражувачки 

 

Наслов 

Заедничко кодирање на извор и канал за повеќекориснички и кооперативни телекомуникациски системи со примена кај безжичен пренос на видео 

 

 

Цел на проектот 

Целите на овој проект се да се подобри ефикасноста на безжичниот пренос на видео сигналите, искористувањето на ресурсите (расположивиот опсег и моќност) и  квалитетот на пренесуваниот видео сигнал кај повеќекориснички пренос и кај кооперативен пренос со употреба на релеа, со примена на меѓунивовска оптимизација.    

 

Област на истражување 

Безжични комуникации 

Датум на започнување на проектот 

01.01.2011 

Датум на зашување 

 на проектот 

 

30.06.2012 

Главен финансиер 

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

 

Ко-финансиер 

 

 

Носител на проектот 

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

 

Главен истражувач 

Проф. Венцеслав Кафеџиски 

(контакт) 

kafedzi@feit.ukim.edu.mk, 070695265 

 

Локален координатор 

Проф. Венцеслав Кафеџиски 

(контакт) 

kafedzi@feit.ukim.edu.mk, 070695265 

 

Траење на проектот 

18 месеци 

 

 


Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc