Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Студиска програма 2012 - 2016: Телекомуникации и информациско инженерство
(додипломски студии)   

I семестар

 

Задолжителни предмети 

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Институт 

Содржина 

Математика 1 

3+3+0+0 

МФ 

 

Основи на електротехника 1 

3+2+1+0 

ЕТЕЗЕС  

 

Физика 1 

3+1+1+0 

МФ 

 

Програмирање и алгоритми 

2+2+2+0 

КТИ 

 

Изборен предмет (се бира еден странски јазик)  

  

 

 

 

 

Листа на изборни предмети за I семестар 

 

 

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Институт 

Содржина 

Англиски јазик 

4+0+0+0 

СЈНФ 

 

Германски јазик 

  

 

 

Француски јазик 

  

 

 

Руски јазик 

  

 

 

 

 

II семестар 

 

Задолжителни предмети

#

Наслов на предметот

Кредити

Фонд

Институт

Содржина

1

Математика 2

6

3+3+0+0

МФ

 

2

Основи на електротехника 2

6

3+2+1+0

ЕТЕЗЕС

 

3

Физика 2

6

3+1+1+0

МФ

 

4

Изборенпредмет 1
(се бира еден предмет од листа изборни предмети за
II семестар- Група 1)

 

 

 

5

Изборен предмет 2
(се бира предмет од листа изборни предмети за
II семестар- Група 2)

 

 

 

 

6

Изборен предмет 3
(се бира предмет од листа изборни предмети за
II семестар- Група 2)

 

 

 

   

 

Листа на изборни предмети за II семестар- Група 1 

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Институт 

Содржина 

Програмирање и алгоритми 2 

2+2+2+0 

КТИ 

 

Структури со програмирање 

2+2+2+0 

КТИ 

 

 

 

Листа на изборни предмети за II семестар- Група 2 

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Институт 

Содржина 

Електротехнички материјали 

2+0+1+0 

ЕМЕМ 

 

Комуникациски и презентациски вештини 

1+1+1+0 

ФЕИТ 

 

Практикум по Matlab 

0+0+3+0 

ФЕИТ 

 

Практикум по компјутерски вештини и алатки 

0+0+3+0 

КТИ 

 

 

III семестар 

 

Задолжителни предмети 

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Институт 

Содржина 

Математика 3 

3+3+0+0 

МФ 

 

Дигитално процесирање на сигнали 

3+1+1+0 

Е 

 

Комутација и рутирање  

3+1+1+0 

ТК 

 

Случајни сигнали и теорија на информации 

3+1+1+0 

ТК 

 

Изборен предмет
(се избира еден предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри кој може да се слуша во
III семестар)  

 

 

 

 

  

IV семестар 

 

Задолжителни предмети 

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Институт 

Содржина 

Интернет технологии 

3+1+1+0 

ТК 

 

Основи на телекомуникации 

3+1+1+0 

ТК 

 

Примена на оперативни 

системи во телекомуникациите  

3+1+1+0 

ТК 

 

Телесообраќаен инженеринг  

3+1+1+0 

ТК 

 

Изборен предмет
(се избира еден предмет од листата на изборни предмети за парни/летни семестри кој може да се слуша во
IV семестар)  

 

 

 

 

 

 

V семестар 

 

Задолжителни предмети 

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Институт 

Содржина 

Безжични канали  

3+1+1+0 

ТК 

 

Дигитални телекомуникации 1  

3+1+1+0 

ТК 

 

Телекомуникациски м режи  

3+1+1+0 

ТК 

 

Телекомуникациски системи 

3+1+1+0 

ТК 

 

Изборен предмет
(се избира еден предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри кој може да се слуша во
V семестар)  

 

 

 

 

 

 

VI семестар 

 

Задолжителни предмети 

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Институт 

Содржина 

Безжични комуникации 

3+1+1+0 

ТК 

 

Безжични и мобилни мрежи  

3+1+1+0 

ТК 

 

Дигитални телекомуникации 2  

3+1+1+0 

ТК 

 

Оптички мрежи 

3+1+1+0 

ТК 

 

Изборен предмет
(се избира еден предмет од листата на изборни предмети за парни/летни семестри кој може да се слуша во VI семестар)  

 

 

 

 

 

 

VII семестар 

 

Задолжителни предмети 

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Институт 

Содржина 

Изборен предмет од универзитетска листа * 

 

 

Изборен предмет од универзитетска листа * 

 

 

Изборен предмет ** 

 

 

Изборен предмет ** 

 

 

Изборен предмет **  

 

 

Изборен предмет ** 

 

 

* изборните предмети од универзитетската листа ќе бидат дефинирани дополнително 

** се избира предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри кој може да се слуша во VII семестар 

  

VIII семестар 

 

Задолжителни предмети 

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Институт 

Содржина 

Дипломски труд  

 

 

Изборен предмет од универзитетска листа * 

 

 

Изборен предмет од универзитетска листа * 

 

 

Изборен предмет ** 

 

 

Изборен предмет **  

 

 

Изборен предмет ** 

 

 

* изборните предмети од универзитетската листа ќе бидат дефинирани дополнително 

** се избира предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри кој може да се слуша во VIII семестар 

 

Листа со препорачани изборни предметиво непарните/зимски семестри (III, V, VII) 

Изборни предмети понудени од Институтот за телекомуникации при ФЕИТ  

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Семестар 

Институт 

Содржина 

Анализа на комуникациски екосистем 

3+1+1+0 

III, V, VII 

ТК 

 

Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи 

3+1+1+0 

VII 

ТК 

 

Индустриски комуникациски мрежи 

3+1+1+0 

VII 

ТК 

 

Интернет и мобилни сервиси 

3+1+1+0 

VII 

ТК 

 

Неконвенционални телекомуникации 

3+1+1+0 

V, VII 

ТК 

 

Омрежување толерантно на доцнење 

3+1+1+0 

VII 

ТК 

 

Применети антени во безжичните комуникации 

3+1+1+0 

VII 

ТК 

 

Процесирање на сигнали во телекомуникациите 

3+1+1+0 

VII 

ТК 

 

Сигнализациски протоколи 

3+1+1+0 

VII 

ТК 

 

10 

Сигурносни комуникации 

3+1+1+0 

VII 

ТК 

 

11 

Симулациски методи во телекомуникации  

3+1+1+0 

V, VI

ТК 

 

12 

Системи за навигација 

3+1+ 1+

V, VII 

ТК 

 

13 

Стандардизација и регулатива во телекомуникации 

3+1+1+0 

VII 

ТК 

 

14 

Телекомуникациски софтвер 

2+1+2+0 

III, V, VII 

ТК 

 

15 

Управување во телекомуникациски мрежи 

3+1+1+0 

VII 

ТК 

 

 

Изборни предмети понудени од други институти на ФЕИТ 

#

Наслов на предметот

Кредити

Фонд

Семестар

Институт

Содржина

1

Компјутерски компоненти и периферии

6

2+1+2 +0

III, V

КТИ

 

2

Мерења во телекомуникации

6

3+1+1+0

III, V, VII

ЕМЕМ

 

3

Моделирање на податоци и бази

6

2+2+1+0

V, VII

КТИ

 

 
 

Листа со препорачани изборни предметиво парните/летни семестри (IV, VI, VIII) 

Изборни предмети понудени од Институтот за телекомуникации при ФЕИТ
 

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Семестар 

Институт 

Содржина 

Безжични IP мрежи 

3+1+1+0 

VIII 

ТК 

 

Вгнездени комуникациски системи 

3+1+1+0 

VIII 

ТК 

 

Дигитална телевизија 

3+1+1+0 

VI, VIII 

ТК 

 

Дизајн и симулација во радио комуникации   

3+1+1+0 

VI, VIII 

ТК 

 

ИКТ системи за енергетска ефикасност и одржлив развој 

3+1+1+0 

VIII 

ТК 

 

Компресија и пренос на мултимедиски сигнали 

3+1+1+0 

VI, VIII 

ТК 

 

Објектно ориентирано моделирање на телекомуникациски системи 

3+1+1+0 

VIII 

ТК 

 

Персонални и ad-hoc мрежи 

3+1+1+0 

VIII 

ТК 

 

Пристапни технологии 

3+1+1+0 

VI, VIII 

ТК 

 

10 

Радио и сателитски комуникации 

3+1+1+0 

VI, VIII 

ТК 

 

11 

Развој на сервиси и апликации во телекомуникациите 

3+1+1+0 

IV, VI, VIII 

ТК 

 

12 

Форензика на мрежи 

3+1+1+0 

VI, VIII 

ТК 

 

 

Изборни предмети понудени од други институти на ФЕИТ 

Наслов на предметот 

Кредити 

Фонд 

Семестар 

Институт 

Содржина 

Веројатност и статистика 

3+2+0+0 

IV, VI, VIII 

МФ 

 

Дискретна математика  

3+2+0+0 

IV, VI, VIII 

МФ 

 

Компјутерски архитектури  

2+2+1+0 

IV, VI 

КТИ 

 

Нумерички методи за инженери  

3+0+2+0 

IV, VI, VIII 

МФ 

 

Антенска техника 

3+1+1+0 

VIII 

Е 

 

 

Листа со изборни предмети од јадрото на ФЕИТ
од кои студентот задолжително мора да избере 2 предмети
 

 

#

Наслов на предметот

Кредити

Фонд

Семестар

Институт

Содржина

1

Електромагнетика

6

3+2+0+0

III, V, VII

Е

 

2

Мерења во електротехника

6

3+1+1+0

III, V, VII

ЕМЕМ

 

3

Системи на автоматско управување

6

2+2+1 +0

III, V, VII

АСИ

 

4

Електроника

6

3+1+1+0

I V, VI, VIII

Е

 

5

Електроенергетски уреди

6

3+0+2+0

IV, VI,VIII

ЕМТА

 

 

Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc