Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

демонстратор м-р Томислав Шуминоски

Томислав Шуминоски

 

Телефон: +389 2 3099 191 локал 112                 

 

Факс: +389 2 3064 262 

 

е-mail: tomish@feit.ukim.edu.mk  


Термини за консултации: 

Вторник: од 10 до 12 часот. 

Четврток: од 10 до 12 часот.

Линк до ФЕИТ порталот:
http://feit.ukim.edu.mk/fakultet/profesori/tomislav-shuminoski

 

Образование:

– Магистер по Електротехника и Информациски Технологии, 06.09.2010 год., Факултетот за Електротехника и Информациски Технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, студиска програма: Комуникациски и Информациски Технологии.

– Дипломиран Инженер по Електротехника и Информациски Технологии, 02.07.2008 год., Факултетот за Електротехника и Информациски Технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, студиска програма: Телекомуникации.

Кариера/Вработувања: 

 

- Факултетот за Електротехника и Информациски Технологии – Скопје, демонстратор на Институтот за телекомуникации. Период: Април 2009-  

- АД Македонски Телеком –Скопје (сега Т- Home), Соработник за SQL бази на податоци. Период: Јули 2008 – Април 2009. 

 

 

Области од интерес: 

 

- Технолошки развој и научно-истражувачки активности во најсовремените области на телекомуникациите: 

- Обезбедување на задоволително ниво на квалитет на услуга ( QoS) во безжичните и мобилните IP мрежи,  

- Интернет технологии, 

- Теорија на информации,  

- Мобилните комуникации,  

- Оптичките комуникации,  

- Мултимедиски сервиси,  

- Следна генерација на мобилни и безжични мрежи, 

- Меѓу-нивовски оптимизации и дизајни за напредни мобилни и безжични мрежни уреди. 

 

Учество во тековни проекти: 

 

- “Cooperative Diversity across Relay Fading Networks ”, Проект финансиран од МОН на Р. Македонија, 2010-2012. 

 

Претходни проекти:  

 

- “Defining of MIH-IEEE 802.21 standard”, NATO проект, во првата фаза, 2007 - 2008. 

 

Публикации:  

 

[1] Шуминоски, T. Јаневски, “Numerical Analysis of Effective QoS Provisioning in Wireless Mesh Networks”, 53th ETRAN Conference, Врњачка Бања, Србија, 15 – 18 Јуни, 2009.  

 

[2] Андреја Наумоски, Томислав Шуминоски, Миле Киров, Тони Јаневски, Коста Митрески “Ecological management system with QoS support and GIS for the Lake Prespa ”, ICT Innovations Conference 2009, Охрид, Македонија, 28 – 29 Септември, 2009. 

 

[3] Митко Богданоски, Перо Латкоски, Томислав Шуминоски, Александар Ристески, “Authentication, Authorization and Accounting provided by DIAMETER Protocol ”, ETAI 2009 IX National Conference with International Participation, Охрид, Македонија, 26 – 29 Септември, 2009. 

 

[4] Томислав Шуминоски, Тони Јаневски, “QoS Provisioning in MANETs with Biologically Inspired Algorithms”, ETAI 2009 IX National Conference with International Participation, Охрид, Македонија, 26 – 29 Септември, 2009.  

 

[5] Томислав Шуминоски, Маја Кукушева, Митко Богданоски, Александар Ристески, “Comparation and Capabilities of QKD techniques”, ETAI 2009 IX National Conference with International Participation, Охрид, Македонија, 26 – 29 Септември, 2009. 

 

[6] T. Шуминоски, T. Јаневски, “ QoS Analysis of Resource Allocation in Wireless Mesh Networks ”, TELSIKS 2009 9-th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Ниш, Србија 7-9 Октомври, 2009. 

 

[7] Шуминоски Томислав, Наумоски Андреја, Наумоски Здравко, Јаневски Тони, Митрески Коста, “Dynamic phosphorus expert system with QoS support algorithms”, TELFOR 2009 XVII telecommunication forum, Белград, Србија, 24-26 Ноември, 2009. 

 

[8] Томислав Шуминоски и Тони Јаневски, "Novel Adaptive VoIP QoS Provisioning In Integrated UMTS/WLAN Networks", ICEST 2010, Охрид, Македонија, 23-26 Јуни, 2010.  

 

[9] Shuminoski Tomislav, Janevski Toni, "Adaptive QoS Provisioning for Non-real Time Services in Heterogeneous Wireless Networks", TELFOR 2010, 18-th Telecommunications Forum, Belgrade, Serbia, 23-25 November, 2010.    

 

[10]   Tomislav Shuminoski, Toni Janevski, “Cross-Layer Adaptive QoS Provisioning for Next Generation Wireless Networks”, International Journal of Research and Reviews in Next Generation Networks (IJRRNGN) 2011, Vol 1, No 1, pp.: 7-13, ISSN: 2046-6897, London, United Kingdom, March 2011. 

 

[11] Tomislav Shuminoski, Toni Janevski, “Novel Adaptive QoS Provisioning in Heterogeneous Wireless Environment”, International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS) 2011, Vol 3, No 1, pp.: 1-7, ISSN: 2076-0930, April 2011. 

 

[12] Tomislav Shuminoski, Toni Janevski, “Cross-layer QoS Provisioning for Multimedia Traffic in Integrated UMTS/WLAN Networks”, X International Conference ETAI 2011, Ohrid, Macedonia, September 16-20, 2011. 

 

[13] Mitko Bogdanoski, Tomislav Shuminoski, Aleksandar Risteski, Toni Janevski, “Novel Model of Adaptive Module for Security and QoS Provisioning in Wireless Heterogeneous Networks”, X International Conference ETAI 2011, Ohrid, Macedonia, September 16-20, 2011. 

 

[14] Tomislav Shuminoski, Toni Janevski, “Adaptive QoS Cross-Layer module for Multimedia Services in Heterogeneous Wireless Networks”, X International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2011, Nish, Serbia, October 5-8, 2011. 

 

 

Членство во организации: 

 

IEEE (од 2007) 

 

Хоби: 

 

Пливање, трчање, фудбал. 

 

Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc