Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

д-р Тони Јаневски, редовен професор

Тони Јаневски

 

Телефон: +389 2 3099 119                

 

Факс: +389 2 3064 262 

 

е-mail: tonij@feit.ukim.edu.mk


Термини за консултации: 




Линк до ФЕИТ порталот:
http://www.feit.ukim.edu.mk/fakultet/profesori/toni-janievski

 
Предмети:

Прв циклус (додипломски) студии
- Комутација и рутирање
- Интернет технологии
- Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи
- Безжични IP мрежи
- Дигитален пренос на информации

Втор циклус (постдипломски) студии
- Напредни интернет технологии
- Дизајн на телекомуникациски мрежи
- Безжични мултимедиски мрежи

Кратка биографија:   

 

Д-р Тони Јаневски е редовен професор на Факултетот за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Тој има дипломирано, магистрирано и докторирано на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 1996, 1999 и 2001 година, соодветно. Во периодот од 1996 до 1999 година како главен инженер во Мобимак (денес Т-Мобиле, Македонија), учествувал во дизајнирањето и имплементација на првата мобилна јавна мрежа во Република Македонија. Посебен придонес имал во планирањето и имплементацијата на радио мобилната мрежа на Мобимак на територијата на Република Македонија. Во текот на 2001 година работел на истражувања во оптички комуникации во IBM T.J. Watson Research Center, Optical Link Design Department, во Yorktown Heights, Њујорк, САД. Тони Јаневски е автор на книгата “Traffic Analysis and Design of Wireless IP Networks”, објавена во 2003 година од издавачката куќа Artech House Inc, Boston, USA. Исто така е автор и на книгата „Комутација и рутирање“, издадена од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2011 година. Во својата научно-истражувачка и апликативна дејност раководел со повеќе научно-истражувачки и апликативни проекти од областа на мобилните мрежи и интернет технологиите. Во периодот од 2005 до 2008 година бил член на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија, каде што активно учествувал во воведувањето на низа на нови комуникациски технологии во Македонија, како што се WiMAX, 3G мобилните мрежи, како и на нови оператори и комуникациски услуги. Во мандатниот период 2008 - 2012 година е избран за член на Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 2009 година го воспоставил македонскиот ITU (International Telecommunication Union) Center of Excellence на Факултетот за електротехника и информациски технологии, со кој раководи. Има публикувано повеќе од 120 научни трудови на меѓународни конференции и во списанија. Одржал повеќе меѓународни предавања и курсеви. Тој е Senior Member на меѓународна организација на инженери IEEE. Области на негов истражувачки интерес се интернет технологиите, безжичните и мобилните мрежи, мултимедиските мрежи, квалитетот на сервисот, дизајнирање и моделирање на телекомуникациски мрежи, како и следната генерација на мрежи. 

 

 

Публикации – книги: 

 

§  Toni Janevski, “Traffic Analysis and Design of Wireless IP Networks” , Artech House Inc., Boston, USA, 2003. 

§  Тони Јаневски, „Комутација и рутирање“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2011. 

 

 

Публикацииво списанија:  

 

1.      Aleksandar Tudzarov, Toni Janevski, “M-RATS: Mobile-based Radio Access Technology Selector for Heterogeneous Wireless Environment”, Telfor Journal, Vol. 3, No. 1, 2011. 

2.      Aleksandar Tudzarov, Toni Janevski, “Design for 5G Mobile Network Architecture”, International Journal of Communication Networks and Information Security, Vol. 3, No. 2, August 2011. 

3.      Aleksandar Tudzarov, Toni Janevski, “Functional Architecture for 5G Mobile Networks”, International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 32, July 2011. 

4.      Aleksandar Tudzarov, Toni Janevski, “Protocols and Algorithms for the Next Generation 5G Mobile Systems”, Network Protocols and Algorithms, Vol. 3, No. 1, March 2011. 

5.      Toni Janevski, Kire Jakimoski, “Improving Vertical Handovers for Real-Time Video Traffic between UMTS and WiMAX Networks”, International Journal on Research and Reviews in Next Generation Networks, Vol. 1, No.1, March 2011. 

6.      Tomislav Shuminoski, Toni Janevski, “Cross-Layer Adaptive QoS Provisioning for Next Generation Wireless Networks”, International Journal on Research and Reviews in Next Generation Networks, Vol. 1, No.1, March 2011. 

7.      Aleksandar Tudzarov, Toni Janevski, “Efficient Selection of Radio Access Technology for Next Generation Wireless Networks”, International Journal on Research and Reviews in Next Generation Networks, Vol. 1, No.1, March 2011. 

8.      Tomislav Shuminoski, Toni Janevski, “Novel Adaptive QoS Provisioning in Heterogeneous Wireless Environment”, International Journal of Communication Networks and Information Security, Vol. 3, No. 1, 2011.  

9.      Toni Janevski, Ivan Petrov, “Cross-layer Analysis of Transport Control Protocols over IEEE 802.11 Wireless Networks”, International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 26, January 2011. 

10.    Aleksandar Bozinovski, Zdravko Naumoski, Toni Janevski, “Performance Evaluation of Real-Time Services in Mobile WiMAX”, Telfor Journal, Vol. 2, No. 1, 2010. 

11.    Toni Janevski, Zoran Vanevski, “Empirical Analysis of IPTV Quality of Service”, International Transactions on Computer Science and Engineering, Vol. 61, No. 1, September 2010. 

12.    Aleksandar Tudzarov, Toni Janevski, “Automatic Wireless Network Selection by using Naturally Expired Algorithms”, International Transactions on Computer Science and Engineering, Vol.57, No.1, December 2009. 

13.    Toni Janevski, Kire Jakimoski, “Comparative Analysis of Packet Scheduling Schemes for HSDPA Cellular Networks”, Telfor Journal, Vol.1, No.1, November 2009. 

14.    Toni Janevski, Vladimir Nikolic, “Multimedia Traffic Dimensioning and Advanced Planning of WCDMA by Using Static Simulations”, IEEE Microwave Review, No.2, Vol.13, December 2007. 

15.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Meri Janevska, Perivoje Stojanovski, Dusko Temkov, Goce Stojanov, Dusko Kantardziev, Mine Pavlovski, Tome Bogdanov, “Design of Wireless LAN Applicative Solution for Internetworking with Public Land Mobile Networks”, International Transactions on Computer Science and Engineering, Volume 18, Number 1, October 2005. 

16.    Toni Janevski, “AAA System for PLMN-WLAN Internetworking”, Journal of Communications and Networks (JCN), Special Issue on “Towards the Next Generation Mobile Communications”, pp.192-206, Volume 7, Number 2, June 2005. 

 

Публикациина конференции: 

 

17.    Tomislav Shuminoski, Toni Janevski, “Cross-layer QoS Provisioning for Multimedia Traffic in Integrated UMTS/WLAN Networks”, ETAI 2011, Ohrid, Macedonia, 16-20 September 2011. 

18.    Aleksandar Tudzarov, Toni Janevski, “Impact of the Heterogenous Wireless Networks on the Next Generation 5G Mobile Architecture”, ETAI 2011, Ohrid, Macedonia, 16-20 September 2011. 

19.    Lazar Dinov, Toni Janevski, “Quality of Service Mechanism for IMS Services in 3G Domain”, ETAI 2011, Ohrid, Macedonia, 16-20 September 2011. 

20.    Ilija Efnushev, Toni Janevski, “Analysis and Simulation of Different Queuing and Scheduling QoS Mechanisms”, ETAI 2011, Ohrid, Macedonia, 16-20 September 2011. 

21.    Mitko Bogdanoski, Tomislav Suminoski, Aleksandar Risteski, Toni Janevski, “Novel Model of Adaptive Module for Security and QoS Provisioning in Wireless Heterogeneous Networks”, ETAI 2011, Ohrid, Macedonia, 16-20 September 2011. 

22.    Toni Janevski, Kliment Kiselinov, “Network Planning and Design of LTE and WiMAX networks”, ETAI 2011, Ohrid, Macedonia, 16-20 September 2011. 

23.    Miroslav Stojmanovski, Toni Janevski, “Analysis of Variable Bit Rate Video Traces”, ETAI 2011, Ohrid, Macedonia, 16-20 September 2011. 

24.    Aleksandar Tudzarov, Toni Janevski, “Experience-based Radio Access Technology Selection in Wireless Environment”, IEEE Eurocon 2011, Lisbon, Portugal, April 27-29, 2011. 

25.    Toni Janevski, Strahil Panev, “Modifications for TCP Improvements over Wireless Networks”, Telfor 2010, Belgrade, Serbia, November 23-25, 2010. 

26.    Tomislav Shuminoski, Toni Janevski, “Adaptive QoS Provisioning for Non-real Time Services in Heterogeneous Wireless Networks”, Telfor 2010, Belgrade, Serbia, November 23-25, 2010. 

27.    Kire Jakimoski, Toni Janevski, “QoS Challenges of Real Time Traffic during UMTS/WiMAX/WLAN Vertical Handovers”, Telfor 2010, Belgrade, Serbia, November 23-25, 2010. 

28.    Aleksandar Tudzarov, Toni Janevski, “M-RATS: Mobile-based Radio Access Technology Selector for Heterogeneous Wireless Environment “, Telfor 2010, Belgrade, Serbia, November 23-25, 2010. 

29.    Toni Janevski, Aleksandar Velkoski, Alimpie Velkoski, “The Impact of Maximum Uplink Bandwidth on Uplink Traffic in Fixed WiMAX”, Telfor 2010, Belgrade, Serbia, November 23-25, 2010. 

30.    Tomislav Shuminoski, Toni Janevski, “Novel Adaptive VoIP QoS Provisioning In Integrated UMTS/WLAN Networks”, ICEST 2010, Ohrid, Macedonia, June 23-26, 2010. 

31.    Branislav Gerazov, Toni Janevski and Zoran Ivanovski, “ Web-based Application of the Text-to-Speech Synthesis System “Speak Macedonian”, ICEST 2010, Ohrid, Macedonia, June 23-26, 2010. 

32.    Toni Janevski, Vladimir Nikolic, “Radio Optimization of High Speed Mobile Networks”, the Sixth Advanced International Conference on Telecommunications, Barcelona, Spain, May 9-15, 2010. 

33.    Kire Jakimoski, Toni Janevski, “Analysis of Voice over IP during Vertical Handovers in Heterogeneous Wireless and Mobile Networks”, the 7th International Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2010), Bitola, Macedonia, February 24-27, 2010. 

34.    Toni Janevski, Ivan Petrov, “Cross-layer Analysis of Mobility Impact on TCP Protocols in IEEE 802.11 Wireless Networks”, Telfor 2009, Belgrade, November 24-26, 2009. 

35.    Toni Janevski, Kire Jakimoski, “Scheduling Optimization in HSDPA Networks Simulating Maximum Terminal Capabilities”, Telfor 2009, Belgrade, November 24-26, 2009. 

36.    Aleksandar Bozinovski, Zdravko Naumoski, Toni Janevski, “Performance Evaluation of Real-Time Services in Mobile WIMAX”, Telfor 2009, Belgrade, November 24-26, 2009. 

37.    Tomislav Shuminoski, Andreja Naumoski, Zdravko Naumoski, Toni Janevski, Senior Member, Kosta Mitreski, “Dynamic phosphorus expert system with QoS support algorithms”, Telfor 2009, Belgrade, November 24-26, 2009.  

38.    Toni Janevski, Ivan Petrov, “Performances of Internet Transport Protocols in Wireless Environment“, IEEE Telsiks 2009, Nis, Serbia, October 7-9, 2009. 

39.    Tomislav Shuminoski, Toni Janevski, “QoS Analysis of Resource Allocation in Wireless Mesh Networks”, Telsiks 2009, Nis, Serbia, October 7-9, 2009. 

40.    Kire Jakimoski, Toni Janevski, “Performance Analysis of ertPS Traffic in IEEE 802.16e Standard”, IEEE Telsiks 2009, Nis, Serbia, October 7-9, 2009. 

41.    Toni Janevski, Darko Mihajlovski, “Automation Control using SMS in Mobile Networks”, ICT Innovations 2009, Ohrid, Macedonia, September 2009. 

42.    Andreja Naumoski, Tomislav Shuminoski, Mile Kirov, Toni Janevski, Kosta Mitrevski, “Ecological management system with QoS support and GIS for the Lake Prespa”, ICT Innovations 2009, Ohrid, Macedonia, September 2009. 

43.    Toni Janevski, Ivan Petrov, “Performance of Internet Transport Protocols in 802.11 Outdoor Wireless Environment”,  ETAI 2009, Ohrid, Macedonia, September 26-29, 2009. 

44.    Toni Janevski, Zoran Vanevski, “IPTV Quality of Service”, ETAI 2009, Ohrid, Macedonia, September 26-29, 2009. 

45.    Tomislav Suminoski, Toni Janevski, “QoS provisioning in MANETs with biologically inspired algorithms”, ETAI 2009, Ohrid, Macedonia, September 26-29, 2009. 

46.    Kire Jakimoski, Toni Janevski, “Throughput Behavior during Vertical Handovers between Heterogeneous Wireless Networks”, ETAI 2009, Ohrid, Macedonia, September 26-29, 2009. 

47.    Ognen Ognenoski, Filipo Sarevski, Slavche Pejoski, Toni Janevski, “Call  Admission  Control  Module Based  on  Genetic  Algorithm”, ETAI 2009, Ohrid, Macedonia, September 26-29, 2009. 

48.    Toni Janevski, Ivan Petrov, “Optimization of TCP/IP over 802.11 Wireless Networks in Home Environment", ICST EuropeComm 2009, London, UK, August 11-13, 2009. 

49.    Kire Jakimoski, Toni Janevski, “Performances of Vertical Handovers for Multimedia Traffic between WLAN, WiMAX and 3G Mobile Networks”, ICST MobiMedia 2009, London, UK, September 7-9, 2009.  

50.    Toni Janevski, Dimitar Mladenovski, “Novel Adaptive Scheduling Scheme for Multimedia Networks with Differentiated Services”, ICEST 2009, Veliko Turnovo, Bulgaria, June 25-27, 2009. 

51.    Toni Janevski, Ivan Petrov, “Performance of Internet Transport Protocols in 802.11g Wireless Environment”, ICEST 2009, Veliko Turnovo, Bulgaria, June 25-27, 2009. 

52.    Toni Janevski, Slavche Pejoski, “Applicability of General Processor Sharing model for link and network dimensioning under heavy traffic load”, ETRAN 2009, Vrnjacka Banja, Serbia, June 15-19, 2009. 

53.    Tomislav Shuminoski, Toni Janevski, “Numerical Analysis of Effective QoS Provisioning in Wireless Mesh Networks”, ETRAN 2009, Vrnjacka Banja, Serbia, June 15-19, 2009. 

54.    Toni Janevski, Zoran Vanevski, “Quality of Service Analysis for IPTV Provisioning”, IEEE ConTel 2009, Zagreb, Croatia, June 8-10, 2009. 

55.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Marko Porjazoski, Pero Latkoski, “System for Analyses of End-to-End Quality of Data Services in Cellular Networks”, IEEE Eurocon 2009, Saint Petersburg, Russia, May 18-23, 2009. 

56.    Toni Janevski, Zoran Vanevski, “Modeling and Analysis of Multicast and Unicast IPTV Traffic”, International Workshop on Telecommunications 2009 (IWT’09), Sao Paulo, Brazil, February 16-19, 2009. 

57.    Kire Jakimoski, Toni Janevski, “QoS Analysis of Packet Scheduling Algorithms for HSDPA Mobile Networks”, International Workshop on Telecommunications 2009 (IWT’09), Sao Paulo, Brazil, February 16-19, 2009. 

58.    Toni Janevski, “5G Mobile Phone Design”, IEEE Consumer Communications and Networking Conference 2009 (IEEE CCNC’09), Las Vegas, USA, January 10-13, 2009. 

59.    Toni Janevski, Kire Jakimoski, “Comparative Analysis of Packet Scheduling Schemes for HSDPA Cellular Networks”, Telfor 2008, Belgrade, Serbia, November 25-27, 2008. 

60.    Toni Janevski, Zoran Vanevski, “Statistical Analysis of Multicast versus Instant Channel Changing Unicast IPTV Provisioning”, Telfor 2008, Belgrade, Serbia, November 25-27, 2008. 

61.    Toni Janevski, Ivan Petrov, “Analysis of Mobile IP with NS-2”, Telfor 2008, Belgrade, Serbia, November 25-27, 2008. 

62.    Toni Janevski, Vladimir Nikolic, “Applicative WCDMA Mobile Network Planning and Optimization”, Wireless World Congress (WWC), San Francisco, USA, May 14-16, 2008. 

63.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Pero Latkoski, Marko Porjazoski, Ilija Efnushev, Gjorgji Madzarov, Dejan Gjorgjiev, “Design of Applicative Quality Testing System for Data Services in Mobile Networks”, Wireless World Congress (WWC), San Francisco, USA, May 14-16, 2008. 

64.    Toni Janevski, Vladimir Nikolic, “Advanced Planning and Optimization of WCDMA Mobile Networks”, IEEE Melecon 2008, Ajacio, France, May 5-7, 2008. 

65.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Pero Latkoski, Marko Porjazoski, Ilija Efnushev, Gjorgji Madzarov, Dejan Gjorgjiev, “Applicative Solution for Testing the Quality of Data Services in Mobile Networks”, IEEE Melecon 2008, Ajacio, France, May 5-7, 2008. 

66.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Ilija Efnushev, Pero Latkoski, Marko Porjazoski, Dejan Gjorgjiev, “Applicative Quality of Testing System Software for IP-based Services in Mobile Networks”, IEEE SoftCOM 2007, Split-Dubrovnik, Croatia, September 27-29, 2007. 

67.    Toni Janevski, Vladimir Nikolic, “Detailed WCDMA Mobile Network Planning by Using Static Simulations”, TELSIKS 2007, Nis, Serbia, September 26-28, 2007. 

68.    Toni Janevski, Dimitar Mladenovski, “The Impact of Real-Time Media Differentiation on the Internet Traffic”, TELSIKS 2007, Nis, Serbia, September 26-28, 2007. 

69.    Toni Janevski, Vladimir Nikolic, “Traffic Dimensioning for Multimedia Wireless Networks, Advanced Planning and Optimization od WCDMA”, ETAI 2007, Ohrid, Macedonia, September 2007. 

70.    Zorica Bungurova-Kaziovska, Toni Janevski, “Modeling of Signaling on the Most Critical Interfaces in Mobile Networks”, ETAI 2007, Ohrid, Macedonia, September 2007. 

71.    Ilija Efnushev, Toni Janevski, “Analysis of Priority Queuing QoS Mechanism Implemented on a Single Node”, ETAI 2007, Ohrid, Macedonia, September 2007. 

72.    Toni Janevski, Vladimir Nikolic, “Planning and Per-operational Performance Optimization of WCDMA for Multimedia Traffic”, ICEST 2007, Ohrid, Macedonia, 24-27 June 2007. 

73.    Zorica Bungurova-Kaziovska, Toni Janevski, “Signalling on the most critical interfaces in GSM”, ICEST 2007, Ohrid, Macedonia, 24-27 June 2007. 

74.    Ilija Efnushev, Toni Janevski, “Overloaded IP Node With Implemented Priority Queuing QoS Mechanism”, ICEST 2007, Ohrid, Macedonia, 24-27 June 2007. 

75.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Perivoje Stojanovski, Dusko Temkov, “Applicative Solution for Easy Introduction of WLAN as Value-added Service in Mobile Networks”, IEEE VTC 2007 – Spring, Dublin, Ireland, 22-25 April 2007. 

76.    Pero Latkoski, Toni Janevski, Borislav Popovski, “SDL-based Simulator for Analysis and Planning of IEEE 802.11a Wireless Local Area Networks”, Fifth International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing – SCNDSP 2006, Patras, Greece, July 19-21, 2006. 

77.    Toni Janevski, Zaklina Bogoevska, “Architecture for Integrating UMTS and 802.11 WLAN Networks”, ICEST 2006, Sofia, Bulgaria, June 2006. 

78.    Pero Latkoski, Toni Janevski, Borislav Popovski, “Performance Evaluation and Modeling of IEEE 802.11a WLAN Based on SDL Simulation”, 11th IEEE Symposium on Computers and Communications – ISCC 2006, Pula-Cagliari, Sardinia, Italy, June 26-29, 2006. 

79.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Meri Janevska, Perivoje Stojanovski, Dusko Temkov, Dusko Kantardziev, Mine Pavlovski, Tome Bogdanov, Unified Billing System Solution for Interworking of Mobile Networks and Wireless LANs”, The 13th IEEE Mediterranean Electro-technical Conference - MELECON’06, Malaga, Spain, May 16-19, 2006. 

80.    Pero Latkoski, Toni Janevski, Borislav Popovski, “Modelling and Simulation of IEEE 802.11a Wireless Local Area Networks Using SDL”, The 13th IEEE Mediterranean Electro-technical Conference - MELECON’06, Malaga, Spain, May 16-19, 2006. 

81.    Pero Latkoski, Toni Janevski, Borislav Popovski, “Coverage analysis of IEEE 802.11 WLAN”, National Conference With Forin Participation - TELECOM 2005, Varna, Bulgaria, October 6-7, 2005. 

82.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Meri Janevska, Perivoje Stojanovski, Dusko Temkov, Goce Stojanov, Dusko Kantardziev, Mine Pavlovski, Tome Bogdanov, „Integrated AAA System for PLMN-WLAN Interworking”, TELSIKS 2005, pp.352-355, Nis, Serbia and Montenegro, September 28-30, 2005. 

83.    Marjan Davcevski, Toni Janevski, „Analysis of IEEE 802.11e QoS in Multimedia Environment”, TELSIKS 2005, pp.45-48, Nis, Serbia and Montenegro, September 28-30, 2005. 

84.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Dusko Temkov, Perivoje Stojanovski, „Architectures for Interworking between Public Land Mobile Networks and Wireless LANs”, pp.T-24-T-27, ETAI VII - National Conference with Interna­tional Participation, Ohrid, Macedonia, September 21-24, 2005. 

85.    Marjan Davcevski, Toni Janevski, „IEEE 820.11e EDCF Performance Evaluation”, pp.T-67-T-72, ETAI VII - National Conference with Interna­tional Participation, Ohrid, Macedonia, September 21-24, 2005. 

86.    Pero Latkoski, Toni Janevski, Borislav Popovski, “AP Placement and Channel Assignement in IEEE 802.11 WLAN”, pp.T-63-T-66, ETAI VII - National Conference with Interna­tional Participation, Ohrid, Macedonia, September 21-24, 2005. 

87.    Toni Janevski, „Applicative Solution for Introduction of QoS Classes in WLAN in Integrated PLMN-WLAN environment”, in the Proceedings of IEEE SoftCom 2005, Split, Croatia, September 15-17, 2005. 

88.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Meri Janevska, Perivoje Stojanovski, Dusko Temkov, Goce Stojanov, Dusko Kantardziev, Mine Pavlovski, Tome Bogdanov, „Applicative Solution of a Billing System for Interworking of Mobile Networks and Wireless LANs”, in the Proceedings of IEEE SoftCom 2005, Split, Croatia, September 15-17, 2005. 

89.    Toni Janevski, Meri Janevska, Aleksandar Tudzarov, Perivoje Stojanovski, Dusko Temkov, Goce Stojanov, Dusko Kantardziev, Mine Pavlovski, Tome Bogdanov, “Interworking of Cellular Networks and Hotspot Wireless LANs via Integrated Accounting System”, in the Proceedings of IEEE Wireless Internet Conference (IEEE WICON 2005), Budapest, Hungary, July 10-14, 2005. 

90.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Dusko Temkov, Perivoje Stojanovski, “Loosely-coupled interworking of GSM/GPRS mobile networks and Wireless LANs”, in the Proceedings of ICEST 2005, Nis, Serbia and Montenegro, June 29-July 1, 2005. 

91.    Marjan Davcevski, Toni Janevski, “QoS Analysis of IEEE 802.11e EDCF”, in the Proceedings of ICEST 2005, Nis, Serbia and Montenegro, June 29-July 1, 2005.   

92.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Dusko Temkov, Perivoje Stojanovski, Goce Stojanov, Meri Janevska, Dusko Kantardziev, Mine Pavlovski, Tome Bogdanov, “AAA Solution for Interworking between Mobile Networks and Wireless LANs”, in the Proceedings of IEEE Conference on Telecommunications (IEEE ConTEL 2005), Zagreb, Croatia, June 15-17, 2005. 

93.    Toni Janevski, Aleksandar Tudzarov, Dusko Temkov, “Modeling of TCP and UDP Internet Traffic with Middle-Level Self Similarity”, ICEST 2004, Bitola, Macedonia, June 16-19, 2004. 

94.    Toni Janevski, Vasil Maljanovski, “QoS Analysis of IEEE 802.11 Wireless LAN”, ICEST 2004, Bitola, Macedonia, June 16-19, 2004. 

95.    Toni Janevski, Dimitar Mladenovski, “Queuing Models with Weibull Distribution for Analysis of Self-similar Traffic”, ICEST 2004, Bitola, Macedonia, June 16-19, 2004.  

96.    Tomislav Kartalov, Toni Janevski, “Adaptive Admission Control Strategy for Multimedia Mobile Packet Networks”, ICEST 2004, Bitola, Macedonia, June 16-19, 2004. 

97.    Toni Janevski, “Flexible QoS Provisioning in Wireless IP Networks”, World Wireless Congress 2004 (WWC 2004), San Francisco, USA, May 25-28, 2004. 

98.    Aleksandar Tudzarov, Dusko Temkov, Toni Janevski, Ognen Firfov, “Empirical Modeling of Internet Traffic at Middle-level Burstiness”, IEEE Melecon 2004, Dubrovnik, Croatia, May 12-15, 2004. 

99.    Tomislav Kartalov, Toni Janevski, “Dynamic Optimization of Quality of Service in Cellular Multi-Class Networks Using Variable Number of Guard Channels”, IEEE Melecon 2004, Dubrovnik, Croatia, May 12-15, 2004. 

100. Toni Janevski, “Modeling and Management of Traffic in Wireless IP Networks”, 4th Conference on Informatics and Information Technology – CIIT 2003, Bitola, Macedonia, December 11-14, 2003.  

101. Toni Janevski, Boris Spasenovski, “Programmable Wireless IP Networks”, Communication Systems and Networks – CSN 2003, Benalmadena, Spain, September 8-11, 2003. 

102. Toni Janevski, Tomislav Kartalov, Boris Spasenovski, “Traffic and Performance Analysis of Personal Wireless Communication Networks”, ICEST 2003, Sofia, Bulgaria, October 16-18, 2003. 

103. Toni Janevski, Dusko Temkov, Aleksandar Tudzarov, “Statistical Analysis and Modeling of the Internet Traffic”, ICEST 2003, Sofia, Bulgaria, October 16-18, 2003. 

104. Toni Janevski, “QoS Framework for Wireless IP Networks”, TELSIKS 2003, Nis, Serbia and Montenegro, October 1-3, 2003. 

105. Toni Janevski, Tomislav Kartalov, Boris Spasenovski, “Performance Analysis of Personal Mobile Communication Systems with Prioritized Handovers”, ETAI 2003, 2003, Ohrid, Macedonia, September 17-20, 2003. 

106. Aleksandar Tudzarov, Dusko Temkov, Toni Janevski, “Internet Traffic Statistics and Models”, ETAI 2003, Ohrid, Macedonia, September 17-20, 2003. 

107. Toni Janevski, Vasil Mizorov and Boris Spasenovski, “Traffic Analysis of WCDMA Cellular Network regarding Soft Capacity”, IASTED International Conference, Communications, Internet and Information Technology (CIIT 2002), St. Thomas, Virgin Islands, USA, November 18-20, 2002. 

108. Toni Janevski, Bojan Angelov and Aleksandar Tudzarov, “Simulator for IP Telephony Access Network”, ICEST 2002 conference, Nis, Yugoslavia, October 1-4, 2002. 

109. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “Dimensioning of Wireless Networks for IP Telephony”, IASTED Communication Systems and Networks - CSN 2002, Malaga, Spain, September 9-12, 2002. 

110. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “Traffic Analysis for Voice in Wireless IP Networks”, 6th WSEAS International Conference on Communications, Rethymnon, Crete, July 7-14, 2002. 

111. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “Admission Control for QoS Provisioning in Wireless IP Networks”, European Wireless 2002, Florence, Italy, February 26-28, 2002. 

112. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “Admission Control in Wireless IP Networks”, in the Proceedings of Electronics and Information Systems and Technologies (EIST 2001), Bitola, Macedonia, June 7-8, 2001. 

113. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “QoS Analyses of Multimedia Traffic in Heterogeneous Wireless IP Networks”, in the Proceedings of 2000 IEEE International Conference on Personal Wireless Communications (ICPWC 2000), Hyderabad, India, December 17-20, 2000. 

114. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “Performance Issues of Handoffs in Wireless IP Networks with Heterogeneous Traffic”, pp.129-136, The 2000 International Conference on Broadband Wireless Access Systems (WAS 2000), San Francisco, California, USA, December 4-6, 2000. 

115. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “QoS Provisioning for Wireless IP Networks with Multiple Classes Through Flexible Fair Queuing”, in the Proceedings of IEEE GLOBECOM 2000, San Francisco, California, USA, November 27 – December 1, 2000. 

116. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “A Novel QoS Scheme for Handoffs in Wireless IP Networks”, in the Proceedings of IEEE WCNC 2000 (Wireless Communications and Networking Conference), Chicago, Illinois, USA, September 23-28, 2000. 

117. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “Flexible Fair Scheduling for Wireless IP Networks with Heterogeneous Traffic”, pp.878-882, The 11th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communication (PIMRC 2000), London, UK, September 18-21, 2000. 

118. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “QoS Improvement on Handovers in Wireless IP Networks”, pp.311-320, Wireless 2000 Conference, Calgary, Alberta, Canada, July 10-12, 2000. 

119. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “Flexible Fair Queuing for Wireless Packet Networks”, pp.176-183, Wireless 2000 Conference, Calgary, Alberta, Canada, July 10-12, 2000. 

120. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “QoS Analyses for VBR Differentiated Services in Cellular IP Networks”, pp.317-328, 10th Virginia Tech Symposium on Wireless and Personal Communications, Virginia, USA, June 14-16, 2000. 

121. Zlatko Zografski and Toni Janevski, “Analysis of MPEG-4 Video Streams Processing in Computer Clusters Based on Multihop ATM Networks”, pp.308-313, The Fifth IEEE International Symposium on Computers and Communications (ISCC 2000), Antibes, France, July 4-7, 2000. 

122. Toni Janevski and Boris Spasenovski, “QoS Analysis of a Handoff in Cellular IP Networks”, CECS 2000, pp.194-199, Sofia, Bulgaria, May 18-19, 2000. 

123. Toni Janevski and Boris Spasenovski, "Packet Loss in Cellular IP Networks", pp.T-20–T-25, ETAI V - National Conference with Interna­tional Participation (ETAI 2000), Ohrid, Macedonia, September 21-23, 2000. 

124. Ognen Firfov, Toni Janevski, Boris Spasenovski, "Modeling the Internet - State of the Art",      pp.TI-27-TI-32, ETAI V - National Conference with Interna­tional Participation (ETAI 2000), Ohrid, Macedonia, September 21-23, 2000. 

125. Toni Rusomarovski, Toni Janevski, "IP versus ATM Paradigm", pp.TI-1–TI-6, ETAI V - National Conference with Interna­tional Participation (ETAI 2000), Ohrid, Macedonia, September 21-23, 2000. 

126. Toni Janevski, “Quality of Service for Multimedia Communications over Wireless ATM Networks”, pp.863-867, IEEE Vehicular Technology Conference (VTC’99), Fall, Amsterdam, The Netherlands, September 19-22, 1999. 

127. Zlatko Zografski and Toni Janevski, “Simulation Models and Methodologies for ATM Switches”, pp.251-255, International Conference on Parallel and Distributed Computer and Networks ’98 (IASTED’98), Brisbane, Australia, December 14-16, 1998. 

128. Liljana Gavrilovska and Toni Janevski, “Modeling Techniques for Mobile Communications Systems”, pp.2623-2628, IEEE GLOBECOM’98, Sydney, Australia, November 8-12, 1998.

129. Liljana Gavrilovska and Toni Janevski, “Modeling Techniques in Cellular Networks”, pp.556-560, IEEE APCC/ICCS’98, Singapore, November 23-27, 1998.

 

Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc