Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

помлад асистент м-р Славче Пејоски

Славче Пејоски

 

Телефон: +389 2 3099112                        

 

Факс: +389 2 3064262 

 

е -mail: slavchep@feit.ukim.edu.mk  


Термини за консултации:  

Понеделник 17:00 – 19:00 

Четврток 17:00 – 19:00 


Линк до ФЕИТ порталот:
http://www.feit.ukim.edu.mk/fakultet/profesori/slavchie-piejoski

 

Образование:

- Дипломиран инженер по електротехника, 07.06.2007, Факултет за електротехника и информациски технологии   

- Магистер по електротехника, 30.06.2010, Факултет за електротехника и информациски технологии 

 

Кариера/Вработувања

  

ФЕИТ, демонстратор, 15.09.2007 – 31.10.2011 

 

Области од интерес
          - Безжични комуникации,
          - Видео пренос,
          - Компримирано земање на примероци

 

Учество во тековни проекти: 

- “Заедничко кодирање на извор и канал за повеќекориснички и кооперативни теелкомуникациски системи со примена кај безжичен пренос на видео ”, Финансирано од страна на Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје, 2011 – денес. 

 

 

Публикации:

[1] S. Pejoski, V. Kafedziski, “Fairness in Downlink Multiuser Video Streaming for Non-equidistant Users from Base Station”, X International Conference, ETAI 2011, Ohrid, Macedonia, September 16-20, 2011.
 

[2] S. Pejoski, V. Kafedziski, “Improved Multiuser Wireless Video Streaming by Considering Influence on Subsequent Frame”, 18th Telecommunications Forum TELFOR 2010, Belgrade, Serbia, November 23-25, 2010, pp. 942-945. 


[3] S. Pejoski, V. Kafedziski, “Causal Video Transmission Over Fading Channels with Full Channel State Information”, 5th European Conference on Circuits and Systems for Communications (ECCSC’10), Belgrade, Serbia, November 23-25, 2010. 


[4] V. Kafedziski, S. Pejoski, “Optimization of Video Transmission on MIMO Channels using Outage Probability”, 52nd International Symposium ELMAR 2010, Zadar, Croatia, September 14-17, 2010. 


[5] S. Pejoski, V. Kafedziski, “Video Transmission Over Slowly Fading Channels Using Diversity and Symbol or Power Adaptation”, XLV International Scientific Conference on Information Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, Ohrid, Macedonia, June 23-26, 2010. 


[6] S. Pejoski, V. Kafedziski, “Reliazable Video Transmission Over Fading Channels with Full Channel State Information”, XLV International Scientific Conference on Information Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, Ohrid, Macedonia, June 23-26, 2010. 


[7] S. Pejoski, V. Kafedziski, “Video transmission on slowly fading channels using diversity”, 17th Telecommunications Forum TELFOR 2009, Belgrade, Serbia, November 24-26, 2009, pp. 307-310. 


[8] С. Пејоски, В. Кафеџиски, “Безжичен пренос на видео сигнали отпорен на грешки”, IX Национална  конференција со меѓународно учество, ЕТАИ 2009, Охрид, Македонија, 16-29 Септември, 2009. 


[9] С. Пејоски, Б. Поповски, “Анализа на Динамички Сообраќаен Grooming во WDM мрежа со Користење на Генерички Граф Модел”, IX Национална  конференција со меѓународно учество, ЕТАИ 2009, Охрид, Македонија, 16-29 Септември, 2009. 


[10] О. Огненоски, Ф. Шаревски, С. Пејоски, Т. Јаневски, “Модул за Контрола на Пристап Базиран на Генетски Алгоритми”, IX Национална  конференција со меѓународно учество, ЕТАИ 2009, Охрид, Македонија, 16-29 Септември, 2009. 


[11] T. Janevski, S. Pejoski, “Applicability of General Prcessor Sharing Model for Link and Network Dimensioning under Heavy Traffic Load” 53th ETRAN Conference, Vrnjačka Banja, Serbia, Јunе  9-15, 2009. 

 

 

Членство во организации: IEEE (од 2006)

 

Хоби: 

Пинг-понг, Куглање

 

Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc