Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Project ID 

 

 

тип на проект 

Научно-истражувачки 

 

Наслов 

Analysis and modeling of dynamic spectral resource management in cognitive radio networks (SARUMAN) 

 

 

Цел на проектот 

Мерење на искористеноста на радио спектарот до 6GHz на 2 различни локации (урбана и рурална) во Република Македонија. Развој на емпириски базирани модели за спектрална зафатеност. Предлог концептуална архитектура за когнитивно управување со ресурси. Дисеминација на постигнатите резултати кај релевантни телекомуникациски тела во државата (оператори, регулатор). 

 

Област на истражување 

Когнитивни радио мрежи 

Датум на започнување на проектот 

1.01.2011 

Датум на зашување 

 на проектот 

 

30.06.2012 

Главен финансиер 

ФЕИТ - Скопје 

 

Ко-финансиер 

 

Носител на проектот 

ФЕИТ - Скопје 

 

Главен истражувач 

Проф. д-р Лилјана Гавриловска 

(контакт) 

liljana@feit.ukim.edu.mk 

 

Локален координатор 

 

(контакт) 

 

 

Траење на проектот 

18 месеци 

 

 


Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc