Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Project ID 

NATO SfP-982469 

 

тип на проект 

Научно-истражувачки 

 

Наслов 

Reconfigurable Interoperability of Wireless Communications Systems  ( RIWCoS) 

 

 

Цел на проектот 

Дефинирање на флексибилна архитектура за нудење сервиси и надежна податочна дистрибуција преку било каква безжична пристапна мрежа до мобилни и резиденцијални корисници. Дефинирање, развој и имплементација на систем за управување со ресурси во резултантната хибридна комуникациска мрежа кој обезбедува брза и безбедна реконфигурабилност на мрежата.  

 

Област на истражување 

Интероперабилност во хетерогени безжични мрежи 

Датум на започнување на проектот 

17.09.2007 

Датум на зашување 

 на проектот 

 

30.04.2011 

Главен финансиер 

NATO Science for Peace Programme 

 

Ко-финансиер 

 

Носител на проектот 

University Politehnica of Bucharest (Romania), ФЕИТ - Скопје 

 

Главен истражувач 

Prof. Octavian Fratu, Проф. д-р Лилјана Гавриловска 

(контакт) 

ofratu@elcom.pub.ro, liljana@feit.ukim.edu.mk 

 

Локален координатор 

Проф. д-р Лилјана Гавриловска 

(контакт) 

liljana@feit.ukim.edu.mk 

 

Траење на проектот 

43 месеци 

Други партнери  

 

 

-University of Peloponnese, Greece

- Aalborg University, Denmark 


Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc