Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Project ID 

EC FP7-248303 

 

тип на проект 

Научно-истражувачки 

 

Наслов 

Quantitative Assessment of Secondary Spectrum Access
(QUASAR) 

 

 

Цел на проектот 

Квантитативна проценка на расположлив спектар за секундарен пристап во ТВ и радарски опсег. Анализа на релевантни сценарија за секундарен пристап кон спектар. Моделирање на примарни и секундарни корисници. Развој на нови и иновативни бизнис модели за секундарен пристап кон спектар. 

 

Област на истражување 

Секундарен пристап кон спектар 

Датум на започнување на проектот 

1.01.2010 

Датум на зашување 

 на проектот 

 

30.06.2012 

Главен финансиер 

European Community, Seventh Framework Programme 7 (FP7) 

 

Ко-финансиер 

 

Носител на проектот 

Kungliga Tekniska Hoegskolan (КTH), Sweden 

 

Главен истражувач 

Prof. Jens Zander 

(контакт) 

jenz@kth.se 

 

Локален координатор 

Проф. д-р Лилјана Гавриловска 

(контакт) 

liljana@feit.ukim.edu.mk 

 

Траење на проектот 

30 месеци 

Други партнери 

 

-Ericsson AB, Sweden

- Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, Germany 

- Aalto University, Finland 

- Yonsei University, Korea 

- British Telecommunications Public Limited Company, UK 

- Bundesnetzagentur fuer Elektrizitaet, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Germany 

- Post & Telestyren, Sweden

- Office of Communications, UK

- Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA), Finland


Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc