Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Проекти

Тековни проекти

Flexible and spectrum-Aware Radio Access through Measurements and modeling In cognitive Radio systems (FARAMIR)  меѓународен European Community, Seventh Framework Programme 7 (FP7)
Quantitative Assessment of Secondary Spectrum Access (QUASAR)   меѓународен European Community, Seventh Framework Programme 7 (FP7)
Advanced coexistence technologies for radio optimisation in licensed and unlicensed spectrum (ACROPOLIS)  меѓународен European Community, Seventh Framework Programme 7 (FP7)
Кооперативен диверзитет преку релејни фединг канали во идните мобилни мрежи  домашен Министерство за образовани и наука на РМ 
Моделирање и Оптимизација на Безжичните Информатичко - Комуникациски Системи  домашен  ФЕИТ - Скопје 
Заедничко кодирање на извор и канал за повеќекориснички и кооперативни телекомуникациски системи со примена кај безжичен пренос на видео   домашен  ФЕИТ - Скопје 
Analysis and modeling of dynamic spectral resource management in cognitive radio networks (SARUMAN)  домашен  ФЕИТ - Скопје

Завршени проекти 

Promote, Mobilize, Reinforce and Integrate Wireless Sensor Networking Research and Researchers: Towards Pervasive Networking of WBC and the EU (ProSense)   меѓународен European Community, Seventh Framework Programme 7 (FP7)
Reconfigurable Interoperability of Wireless Communications Systems ( RIWCoS)   меѓународен NATO Science for Peace Programme
Adaptive Reconfigurable Access and Generic interfaces for Optimisation in Radio Networks (ARAGORN)   меѓународен Еuropean Community, Seventh Framework Programme 7 (FP7)
Обезбедување на услови за надежна ад хок комуникација во вонредни ситуации
 домашен
Министерство за образовани и наука на РМ


Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc