Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

 Project ID 

EC FP7-205494 

 

тип на проект 

Регионална соработка 

 

Наслов 

Promote, Mobilize, Reinforce and Integrate Wireless Sensor Networking Research and Researchers: Towards Pervasive Networking of WBC and the EU (ProSense)  

 

 

Цел на проектот 

Надградба на истражувачкиот потенцијал и опрема во доменот на безжични сензорски мрежи во Западниот Балкан. Развој на одржлива рамка за соработка во домен на безжични сензорски мрежи меѓу релевантни институции од Европа. Дисеминација на клучни економски и социјални бенефити од безжичните сензорски мрежи и нивните апликации во Западен Балкан. 

 

Област на истражување 

Безжични сензорски мрежи 

Датум на започнување на проектот 

1.03.2008 

Датум на зашување 

 на проектот 

 

31.08.201 

Главен финансиер 

European Community, Seventh Framework Programme 7 (FP7) 

 

Ко-финансиер 

 

Носител на проектот 

LM  Ericsson  Limited, Ireland 

 

Главен истражувач 

Dr. Srdjan Krco 

(контакт) 

srdjan.krco@ericsson.com 

 

Локален координатор 

Проф. д-р Лилјана Гавриловска 

(контакт) 

liljana@feit.ukim.edu.mk 

 

Траење на проектот 

30 месеци 

 

Други партнери

 

-Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, France

- University of Birmingham, UK 

- Warsaw University of Technology, Poland 

- Research Academic Computer Technology Institute, Greece 

- School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Serbia 

- Jozef Stefan Institute, Slovenia 


Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc