Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Лабораторија за оптички комуникации

 

Лабораторијата за оптички комуникации е опремена во рамките на проектот„Програма за опремување на лабораториите на државните високообразовни установи и јавните научни установи“ на Владата на Република Македонија.

 

Институтот за акедитација на Р.Македонија во септември 2013 година на Факултетот за електротехника и информациски технологии му издаде сертификат за акредитација на Инспекциското тело за електротехнички уреди, инсталации и опрема ( Сертификат ИТ-074).  

Составен дел од Инспекциското тело на ФЕИТ е и Лабораторијата за оптички комуникации  (подрачје на инспекција бр.10) со две акредитирани методи, за мерење на слабеење и хроматска дисперзија на оптички влакна.  

Лабораторијата за оптички комуникации располага со следната опрема: 

1.     Мултифункционална модуларна платформа EXFO FTB-1 со модул: 

-        EXFO - FTB-730 : Оптички рефлектометар ( OTDR)   

 

2.     Мултифункционална модуларна платформа EXFO FTB-500 со следните модули:  

-        FTB-5240 S : Оптички спектрален анализатор (Optical Spectral Analyzer)   

-        FTB-5800: Анализатор на хроматска дисперзија (Chromatic Dispersion-CD Analyzer)/Мерење на хроматска дисперзија во оптички влакна  

-        FTB-5500B: Анализатор на поларизациска дисперзија ( Polarization Mode Dispersion-PMD Analyzer /Мерење на поларизациска дисперзија во оптички влакна 

 

3.      Извор на светлина EXFO FLS-5 834A во C и L оптички опсег  

 

4.      EXFO FVA-600 – Атенуатор (Ослабувач)

5.   Sumitomo Splicer T-39LC

 

Лабораторијата за оптички комуникации ќе се користи во наставата, како и  во научно истражувачката и апликативна дејност на Институтот за телекомуникации и Факултетот за електротехника и информациски технологии. 

 

Поконкретно Лабораторијата се користи за:  

-        сертификација на опрема за оптички комуникации, 

-        сертификација на лица во областа на оптичките комуникации, 

-        изведување на практичната настава на додипломските и постдипломските студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии, 

-        научно истражувачка работа од областа на оптичките комуникации, 

-        развојно-истражувачки проекти во соработка со стопанството, пред се мерења во оптичките комуникацики системи. 

 

Главни целни области и приоритети на лабораторијата се: 

-        анализа на оптичките мрежи и нивните перформанси, 

-        мерење на карактеристиките на оптичките компоненти (отички влакна, ласери, диоди, оптички приемници), 

-        мерење на слабеења и дисперзија при имплементација на оптички текеломуникациски системи, 

-        мерања во постоечки оптички текеломуникациски системи, 

-        тестирање на оптичка опрема која се користи кај големите телекомуникацски мрежи. 

 

 

Членови на Лабораторијата за оптички комуникации се: 

 

проф. д-р Борислав Поповски, Раководител на лабораторијата за оптички комуникации
(borop@feit.ukim.edu.mk, +38975 425550)

 

Проф. д-р Александар Ристески (acerist@feit.ukim.edu.mk, +38971 222652 ) 

 

Доц. д-р Перо Латкоски (pero@feit.ukim.edu.mk,  +38971 358456) 

 

 Доц. д-р Марко Порјазоски (markop@feit.ukim.edu.mk, +38975 470026) 

Text footer 

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc