Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Project ID 

 

 

тип на проект 

Научно-истражувачки 

 

Наслов 

Обезбедување на услови за надежна ад хок комуникација во вонредни ситуации 

 

 

Цел на проектот 

Анализа на постоечки системи за комуникација во вонредни ситуации и согледување на нивните недостатоци. Формулирање на критичните функционални барања од идните комуникации во вонредни средини. Испитување решенија за надежна комуникација во ад хок доменот во вонредни ситуации. Симулација и анализа на хетерогена мрежа при вонредна ситуација.  

 

Област на истражување 

Безжични  ad-hoc мрежи 

Датум на започнување на проектот 

1.07.2006 

Датум на зашување 

 на проектот 

 

30.06.2009 

Главен финансиер 

Министерство за образование и наука (МОН) 

 

Ко-финансиер 

 

Носител на проектот 

ФЕИТ - Скопје 

 

Главен истражувач 

Проф. д-р Лилјана Гавриловска 

(контакт) 

liljana@feit.ukim.edu.mk 

 

Локален координатор 

 

(контакт) 

 

 

Траење на проектот 

36 месеци 


Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc