Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Project ID 

МОБИКС 

 

тип на проект 

Научно – истражувачки проект 

 

Наслов 

Моделирање и Оптимизација на Безжичните Информатичко - Комуникациски Системи 

 

 

Цел на проектот 

1.     Идентификација на различни технологии за широкопојасна безжична комуникација, концепти и  компоненти на комуникациските протоколи и нивна апликација во идните комуникациски технологии со широкопојасен безжичен пристап. 

2.     Дефинирање на релевантни феномени, компоненти и параметри за анализа на безжичните системи и нивните перформанси. 

3.     Развивање на аналитичко – теоретски модели за различните типови на комуникациски протоколи за безжична комуникација и нивни перформанси. 

4.     Софтверска имплементација на развиените аналитичко – теоретски модели со соодветни нумеричко – симулациски модели за различните типови на безжични комуникациски системи и нивните компоненти. 

5.     Монте Карло симулации на различни типови на протоколни решенија.  

6.     Статистичка анализа на перформансите на симулираните прототипи на подобрени комуникациски протоколи за безжичен пренос на информации. 

7.     Оптимизација на перформансите на безжичните линкови со примена на симулации. 

8.     Оптимизација на перформансите на безжичните линкови со примена на комбинирани техники во аналитички и нумерички домен. 

9.     Публикација на научни трудови и презентирање на постигнатите резултати на меѓународната научна јавност. 

 

Област на истражување 

Информациско – комуникациски технологии 

Датум на започнување на проектот 

01.01.2011 година 

Датум на завршување 

 на проектот 

 

30.06.2012 година 

Главен финансиер 

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје 

 

Ко-финансиер 

 

Носител на проектот 

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје 

 

Главен истражувач 

Проф. д-р Борислав Поповски 

(контакт) 

Email: borop@feit.ukim.edu.mk   Тел.: +389 2 3099 117

 

Локален координатор 

Проф. д-р Борислав Поповски 

(контакт) 

Email: borop@feit.ukim.edu.mk    Тел.: 075425550 

 

Траење на проектот 

18 месеци 

 

 


Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc