Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

 

Project ID 

 

 

тип на проект 

Научноистражувачки проекти  

 

 

Наслов 

Кооперативен диверзитет преку релејни фединг канали во идните мобилни мрежи  

 

 

Цел на проектот 

 

Истражувања во областа на кооперативни безжични коминикации,  

Карактеризација и моделирање на релејни фединг канали со повеќе делници,  

Дизајн и анализа на кооперативни стратегии за безжични мрежи од следната генерација  

 

Област на истражување 

Телекомуникции,  

Безжични и мобилни комуникации  

Датум на започнување на проектот 

1 октомври 2010 година 

Датум на зашување 

на проектот 

 

30 септември 2012 година  

Главен финансиер 

Министерство за образование и наука на РМ  

 

Ко-финансиер 

 

 

Носител на проектот 

Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ, Скопје  

 

Главен истражувач 

Проф. Д-р Зоран Хаџи-Велков  

(контакт) 

zoranhv@feit.ukim.edu.mk тел: 070/383-311  

 

Локален координатор 

 

(контакт) 

 

 

Траење на проектот 

2 години  

Други партнери:

 

-Aristotle University of Thessaloniki  

-University of British Columbia  

 

 

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc