Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Докторски дисертации

Наслов: Управување со ресурсите во мултисервисни хетерогени безжични системи
Кандидат: Марко Порјазоски
Ментор: проф. д-р Борислав Поповски
Одбрана: февруари 2012

Наслов: Нови методи за контрола и подобрување на квалитетот на IP-базираните сервиси во мобилните и безжичните мрежи
Кандидат: Александар Туџаров
Ментор: проф. д-р Тони Јаневски
Одбрана: јули 2011
Наслов: Механизми за реконфигурабилност на ресурси во интероперабилни хетерогени безжични средини
Кандидат: Владимир Атанасовски
Ментор: проф. д-р Лилјана Гавриловска
Одбрана: септември 2010
Наслов: Протоколен инженеринг и оптимизација на широкопојасни безжични системи
Кандидат: Перо Латкоски
Ментор: проф. д-р Борислав Поповски
Одбрана: јули 2010

  Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc