Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Студиска програма Телекомуникации
(додипломски студии)


Додипломските студи по телекомуникации траат 8 семестри и се базираат на европскиот кредит-трансфер систем, со што студентот станува дел од европското високо образование. Студентот се запознава со сите современи дисциплини во телекомуникациите и воопшто во информациското-комуникациско инженерство, преку полагањето на задолжителните и изборни предмети. Преку изборните предмети, студентот има слобода самостојно да се профилира во некоја од телекомуникациските области.

Настава


Дел од дисциплините, кои се негуваат во студиска програма на модулот телекомуникации се: теорија на информации, дигитални телекомуникации, теле-сообраќаен инженеринг, сигурносни комуникации, безжични комуникации, широкопојасни и оптички мрежи, безжични, мобилни и персонални мрежи, сензорски мрежи, интелигентни антени, канали и пропагација, интернет технологии, дизајн и моделирање на телекомуникациски системи и сервиси, менаџирање во телекомуникациските мрежи, симулациски методи во телекомуникациите, процесирање и пренос на мултимедиски сигнали. Со одбраната на дипломска работа, студентот се стекнува со академскиот степен: дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии, специјалност: телекомуникации. Инсти-тутот за телекомуникации е единствена институција во државава, која доделува ваков вид на диплома. Дипломираниот инженер од областа на телекомуникациите својата професионална кариера ќе може да ја гради во индустријата и во јавниот сектор, како што се: јавни телекомуникациски оператори, мобилни оператори, интернет провајдери, банки и осигурителни компании, телевизиски и радио дифузни компании, академски институции и истражувачки лаборатории во земјата и во светот. Студиската програма по телекомуникации, како водечка на овој факултет, ги обезбедува потребните знаења и експертиза за работа во најсовремените комуникациски и информациски области, кои во моментов доживуваат експлозивен раст. Во Република Македонија постојат значителен број фирми кои произведуваат и инсталираат телекомуникациска опрема, како и претставништва на големи странски компании со телекомуникациски профил. Кадрите кои своето образование го завршиле на модулот телекомуникации поседуваат меѓународно препознатлива диплома и се оспособени да се вработаат во фирмите од информациско комуникацискиот сектор (ICT).

Распределбата на предметите по семестри и наставните палнови на предметите од студиската програма Телекомуникации можете да ја погледате тука .

Text footer

 

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc