Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Project ID 

EC FP7-257626 

 

тип на проект 

Network of Excellence 

 

Наслов 

Advanced coexistence technologies for radio optimisation in licensed and unlicensed spectrum (ACROPOLIS) 

 

 

Цел на проектот 

Соработка на релевантни европски експерти во областа на кооперативност и коегзистенција во когнитивни радио мрежи. Усогласување на терминологија и концепти на европско ниво. Развој на напредни курсеви и летни школи за докторанди во областа на когнитивни радио мрежи. 

 

Област на истражување 

Когнитивни радио мрежи 

Датум на започнување на проектот 

1.10.2010 

Датум на зашување 

 на проектот 

 

30.09.201

Главен финансиер 

European Community, Seventh Framework Programme 7 (FP7) 

 

Ко-финансиер 

 

Носител на проектот 

Rheinisch-Westfaelische  Technische  Hochschule  (RWTH) Aachen, Germany 

 

Главен истражувач 

Prof. Petri Mahonen 

(контакт) 

pma@inets.rwth-aachen.de 

 

Локален координатор 

Проф. д-р Лилјана Гавриловска 

(контакт) 

liljana@feit.ukim.edu.mk 

 

Траење на проектот 

36 месеци 

Други партнери 

 

- Universita Degli Studi di Roma, La Sapienza, Italy 

- Institute of Accelerating Systems and Applications, Greece   

- Technische Universitaet Dresden, Germany 

- University of Piraeus Research Center, Greece 

- Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Sp z.o.o, Poland 

- King's College London, UK 

- Kungliga Tekniska Hoegskolan, Sweden

- Centre Technologic de Telecommunicacions de Catalunya, Spain 

- JRC, Italy

- Poznan University of Technology, Poland

- University of Surrey, UK

- EURECOM, France

- University of Leeds, UK

- EADS, Germany


Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc